Categorie A
O5-O6 Mini pupillen: €55
O7 Mini pupillen: €75
O8-O13 pupillen: €149
O15-O19 junioren: €156
Senioren: €207
Kledingbijdrage jeugd: €13
Kledingbijdrage senioren: €18
Ballenborg: €10

Categorie B
Passief lid jonger dan 18 jaar: €25
Passief lid 18 jaar of ouder: €50

Ereleden van onze vereniging zijn vrijgesteld van contributie.

Inschrijfgeld: €25
Ballenborg: €10
 Meer informatie hierover vindt u hier.

Contributierekening
:
RKVV Wilhelmina te ‘s-Hertogenbosch
Tweede Reitsedreef 11
5233 JC ‘s-Hertogenbosch
IBAN: NL57 INGB 0004 4036 67
Bij mededelingen vermelden:
– KNVB-nummer (op te vragen via Angela Smits).
– Naam lid waarvoor contributie verschuldigd is.
– Geboortedatum lid waarvoor contributie verschuldigd is.

Betaaldatum


De contributie voor het lopende seizoen (dat loopt van 1 juli t/m 30 juni) dient betaald te zijn voor 15 september. Als uw betaling dan niet binnen is bij onze verenging ontvangt u een aanmaning. Hebt u vervolgens op 15 oktober nog niet betaald dan kunt u worden uitgesloten van trainingen en wedstrijden totdat uw contributie betaald is. Het beleid van onze vereniging is om dit ook te doen. Het hoofdbestuur bepaalt of en, zo ja, wanneer deze maatregel wordt uitgevoerd.
Blijft betaling langdurig achterwege dan kan het bestuur besluiten om rechtsmiddelen in te zetten (deurwaarder). Ook dit middel wordt in principe gehanteerd, vanuit de overtuiging dat een wanbetaler de vereniging dupeert, terwijl hij zelf in gebreke blijft. De wel betalende leden hoeven niet de dupe te worden van wanbetalende medeleden, is de opvatting van het bestuur.

Gezinskorting

Gezinskorting geldt als er meer dan ‘1 jeugdlid uit een gezin afkomstig is. In dat geval betaalt het oudste jeugdlid de voor hem/haar geldende volledige contributie, de overige jeugdleden uit het gezin betalen de helft van de voor hen geldende bedragen.

Gespreide betaling

Gespreide betaling van de contributie is in principe mogelijk. U dient hiertoe een verzoek te richten aan de ledenadministratie. Gespreid betalen kan in maximaal drie termijnen, te weten 15 september, 15 december en 15 maart.

Contributiereductie

Als u, om welke reden dan ook, meent in aanmerking te komen voor reductie op de voor u geldende contributie, kunt u hiertoe een verzoek richten tot het hoofdbestuur. Bedenk hierbij dat blessures doorgaans geen reden zijn om contributiereductie te verlenen.

Contributie bij tussentijdse aan- of afmelding


Bij aanmelding na aanvang van het seizoen en voor 1 januari bent u de volledige contributie van het lopende seizoen verschuldigd. Bij aanmelding na 1 januari en voor aanvang van het nieuwe seizoen bent u de helft van de jaarcontributie voor het lopende seizoen verschuldigd. Bij afmelding na 30 juni bent u de volledige jaarcontributie verschuldigd. De reden hiervan is dat de vereniging al belangrijke kosten heeft moeten maken i.v.m. uw lidmaatschap. U bent al aangemeld als lid van de KNVB, uw elftal is ingedeeld, de ballen voor uw elftal zijn besteld enz. enz. Als u zich wilt afmelden, doe dat dan tijdig en volgens de regels.

Lidmaatschap- en contributievarianten

Categorie C: jeugdleiders/secretariaat e.d., niet actief, wel KNVB-lid
Met deze categorie worden personen bedoeld die een vrijwilligersfunctie bij onze vereniging vervullen en zelf niet actief deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen. De vrijwilligersfunctie vereist lidmaatschap van onze vereniging en ook lidmaatschap van de KNVB. Niet-actieve vrijwilligers zijn geen contributie verschuldigd.
Categorie C1: vrijwilligers niet actief spelend dus geen KNVB-lid. De vrijwilligersfunctie vereist lidmaatschap van onze vereniging maar geen lidmaatschap van de KNVB. Niet-actieve vrijwilligers zijn geen contributie verschuldigd. Niet spelende en niet bij de KNVB aangemelde leden van de TC e.d. vallen hieronder.
Categorie C2:  Vrijwilligers met een bestuursfunctie. De vrijwilligersfunctie vereist lidmaatschap van onze vereniging en ook lidmaatschap van de KNVB. Contributieplicht is op deze groep ook van toepassing. €50.
Categorie D: Leden van verdienste en leden van verdienste met de kroon van onze vereniging betalen de contributie die van toepassing is op de activiteiten die ze binnen de club uitoefenen. Actieve leden betalen dus de contributie voor een actief lid, passieve leden de contributie voor een passief lid.