Privacyverklaring RKVV Wilhelmina

We willen dat je bij RKVV Wilhelmina met plezier op je eigen niveau kunt voetballen bij een gezellige club waar je je welkom voelt. Hiervoor hebben we je persoonsgegevens nodig. We vinden je privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese privacywet (GDPR – General Data Protection Regulation) bevat de regels voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG waarborgt de privacyrechten van mensen. Bij RKVV Wilhelmina zijn we hard aan de slag gegaan om zo goed mogelijk te voldoen aan deze wetgeving. Hoe doen we dat?

Welke Persoonsgegevens verwerken we?
RKVV Wilhelmina verwerkt je persoonsgegevens omdat je informatie aanvraagt bij RKVV Wilhelmina of lid bent van RKVV Wilhelmina. De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kledingmaat

Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een e-mail met nieuws of verzoeken van onze vereniging
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor jouw lidmaatschap van onze vereniging.
 • Je te informeren over wijzigingen
 • Om teams te kunnen indelen
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je van de juiste clubkleding te voorzien

Daarnaast verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens:

 • Verklaring omtrent Gedrag: om vrijwilligerswerk bij RKVV Wilhelmina te kunnen doen, vragen vrijwilligers een Verklaring omtrent Gedrag aan. Dit doen we om de kinderen bij onze vereniging een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Bij het verkrijgen van deze verklaring wordt deze door de Normen & Waarden Commissie verwerkt.
 • Bijzondere omstandigheden: op het inschrijfformulier vragen we: ‘Zijn er bijzondere omstandigheden die je kunnen beperken in het voetballen waar we rekening mee moeten houden? Bijvoorbeeld een chronische ziekte, autisme, medicijngebruik?’. We doen dit om dit nieuwe lid de goed begeleiding en de juist trainer te kunnen geven. De interne begeleider ontvangt deze informatie en neemt contact op met ouders/lid om te kijken wat er nodig is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
RKVV Wilhelmina bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In de meeste gevallen betekent dit dat RKVV Wilhelmina jouw gegevens niet langer dan 2 jaar na beëindiging van je lidmaatschap bewaart. Voor de financiële administratie is de bewaartermijn maximaal 7 jaar.

Gegevens sponsors
Gegevens van sponsoren worden door RKVV Wilhelmina verwerkt ten behoeve het uitvoeren van de sponsorovereenkomst.

Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Naam bedrijf
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

We bewaren de gegeven gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming
RKVV Wilhelmina neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RKVV Wilhelmina) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
RKVV Wilhelmina verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De organisaties met wie wij samenwerken en die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben hun Algemene Voorwaarden aangepast om aan de nieuwe AVG wetgeving te voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de KNVB en Sportlink. Indien nodig sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RKVV Wilhelmina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RKVV Wilhelmina gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RKVV Wilhelmina en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@rkvvwilhelmina.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. RKVV Wilhelmina wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen
RKVV Wilhelmina neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt zoveel mogelijk  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenadministratie@rkvvwilhelmina.nl.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de RKVV Wilhelmina. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
RKVV Wilhelmina past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal RKVV Wilhelmina er alles aan doen u te informeren.