Anno 2020 is Wilhelmina een vereniging met circa duizend leden die in een groeiend aantal uit diverse culturen met verschillende geloofsrichtingen afkomstig zijn. De Rooms-katholieke gebruiken behoren bij Wilhelmina al vele tientallen jaren tot het verleden. Daarom is de vraag opgekomen of het predicaat RKVV nu nog van toepassing is op Wilhelmina.

In 1897 is RKVV Wilhelmina opgericht als een neutrale voetbalvereniging in ’s-Hertogenbosch onder de naam Wilhelmina. De vereniging werd vernoemd naar de toenmalige koningin Wilhelmina, een protestante. Met de keuze voor een voetbalclub gingen de oprichters dwars in tegen de opvattingen van de Rooms-katholieke kerk die in die tijd een belangrijke invloed had op het maatschappelijke leven in de stad. De kerk verzette zich lange tijd fel tegen het voetbal onder de koepel van de KNVB. Volgens de kerk druiste voetbal (én de kleding) in tegen de zedelijkheid.
In een reactie daarop werd in 1915 een aparte Rooms-katholieke Voetbalbond opgericht. Daarin werden alleen clubs toegelaten die in statuten en/of naam zich met het katholieke geloof verbonden. Zo ontstonden er ook aparte competities per bisdom. Wilhelmina bleef actief in de competitie van de ‘neutrale’ KNVB. Op last van de bezetters werd de Rooms-katholieke voetbalbond tijdens de Tweede Wereldoorlog in de KNVB opgenomen, de clubs mochten zich niet langer als Rooms-katholiek identificeren.

Na de bevrijding werd vanuit de Rooms-katholieke kerk met name op de clubs in het zuiden druk uitgeoefend om een Rooms-katholieke identiteit aan te nemen. In 1951 ging ook Wilhelmina overstag. Met een meerderheid van 100 tegen 15 stemmen (en 1 blanco) besloot de ledenvergadering om de clubnaam te wijzigen in RKVV (Rooms-katholieke Voetbal Vereniging) Wilhelmina. Binnen de club had de naamswijziging tot gevolg dat een geestelijk adviseur werd aangesteld, de pastoor van de Leonardus-parochie, die qualitate qua deel ging uitmaken van het bestuur. RKVV Wilhelmina sloot zich ook aan bij de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS), een organisatie die zich inzette met onder meer cursussen voor jeugdleiders en zomerkampen voor de jeugdleden. Jaarlijks werd ook een heilige mis gehouden om het seizoen in te luiden.

De katholieke signatuur bleek geen beletsel voor protestanten om zich aan te melden als lid. Gaandeweg verwaterde de Rooms-katholieke gedaante van Wilhelmina. In de jaren zeventig van de vorige eeuw verdween de geestelijk adviseur als instituut binnen de vereniging, de rol van de NKS verminderde van betekenis en er kwamen steeds meer nieuwe leden uit verschillende geloofsrichtingen en culturen.
De toelating van sponsornamen in de verenigingsnaam was in 1996 voor het bestuur aanleiding om naamswijziging voor te stellen; van RKVV Wilhelmina in Wilhelmina/Rudy van de Zande. Het voorstel werd ingegeven door de financiële voordelen die eraan verbonden waren. De beoogde sponsor beloofde gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage van 25.000 gulden. Het voorstel werd met een kleine meerderheid verworpen. Van de 89 aanwezige stemgerechtigde leden waren er 46 tegen een sponsornaam in de clubnaam. In de discussie speelde het geen enkele rol dat Wilhelmina daarmee het predicaat RK zou afstoten.
Op de algemene ledenvergadering in 2018 is in de rondvraag geopperd om stil te staan bij de vraag of het predicaat RKVV nog van toepassing is op de huidige verenigingscultuur van Wilhelmina. Daarop volgde een eerste vluchtige peiling onder circa 100 leden op en rond de velden. De peiling leverde geen duidelijk resultaat op. Veel leden reageerden onverschillig op de vraagstelling. Veel leden hechten geen waarde aan RKVV, maar ze vinden het ook niet nodig het uit de naam te verwijderen.
Om het onderwerp in een bredere discussie te betrekken is tijdens de algemene ledenvergadering van 2019 besloten een kleine werkgroep in te stellen. Aan de werkgroep is onder meer gevraagd onderzoek in te stellen naar het draagvlak. Aan Henk Mees en Peter Verbunt werd gevraagd zitting te nemen in de werkgroep. De werkgroep heeft er voor gekozen het draagvlak te peilen via de website, ingeleid met pamfletten die tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2020 zijn verspreid. Voor een meer gerichte enquête wordt een platform op de website gecreëerd.

Argumenten voor
Argumenten die in de algemene ledenvergadering van 2018 werden genoemd voor aanpassing van de clubnaam, zijn onder meer:
– ontkerkelijking na 1960;
– open staan voor alle gezindten als bijvoorbeeld moslim en protestant;
– open staan voor andere sporten dan voetbal;
– Wilhelmina is op geen enkele manier nog praktiserend RK zoals bij de overgang in 1951 werd vastgelegd;
– Signaal naar RK kerk, svp geen associatie met misbruik katholieken (NKS!);
– Beleidsplan 2017: open staan voor iedereen, niets over RK-karakter vermeld.

Argumenten tegen
Uit de rondgang door de vereniging kwam naar voren dat veel leden zich niet storen aan de toevoeging RKVV. In de volksmond wordt de club al Wilhelmina genoemd en zo voelen velen het ook. Zij zien geen meerwaarde van het verwijderen van de toevoeging, vooral omdat RK voor hen geen lading heeft. Het schrikt mensen met een andere geloofsovertuiging niet af om lid te worden van de vereniging, dus waarom zoveel werk op de hals halen met het aanpassen van de naam? Dat het geld gaat kosten, wat ook in de vereniging gestopt kan worden stuit ook velen tegen de borst. Uiteindelijk is het dan maar een naam van een vereniging.

Suggesties
Enkele suggesties voor een nieuwe naam, mocht de meerderheid van de leden aangeven van naam te willen veranderen:
– SV Wilhelmina
– SC Wilhelmna
– VV Wilhelmina
– Wilhelmina Den Bosch
– Wilhelmina ’s-Hertogenbosch
– Wilhelmina 1897
– Wilhelmina

Mocht de meerderheid besluiten geen naamsverandering door te voeren, dan blijft de naam RKVV Wilhelmina.

Historie
1897: opgericht als neutrale voetbalvereniging.
1951: Katholieke identiteit aangenomen.
1996: Voorstel tot naamswijziging in Wilhelmina/Rudy van de Zande afgewezen.
2020: Discussie wel of geen rooms-katholieke identiteit in clubnaam.